Protect your Intellectual Property, file in with us NOW!
Pelihara Harta Intelek Anda, failkan dengan kami SEKARANG!

REKA BENTUK PERINDUSTRIAN

Reka Bentuk Industri ialah ciri bentuk, tatarajah, corak atau hiasan yang digunakan pada sesuatu barang melalui apa-apa proses atau cara perindustrian, iaitu ciri yang ada pada barang siap, merupakan ciri yang menarik dan dinilaikan dengan pandangan mata.

Informasi lanjut Buat Carian

INDUSTRIAL DESIGN TUTORIAL GUIDE